Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2017

chmielarska
3630 e626
Reposted fromtfu tfu viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
chmielarska
Kochamy nieobecność pewnych cech. Kochamy kogoś po prostu dlatego, że jest kimś innym niż ktoś przedtem.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
chmielarska
5639 336e 500
Reposted fromtfu tfu viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
1842 7fbd 500
Reposted fromidiod idiod viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
chmielarska
4741 20db 500
Reposted fromnumbereight numbereight viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
1091 2964 500

gokuma:

Reblog the happy chubby cat for a nice weekend and good nights of sleep

Reposted fromsickmuse sickmuse viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
2761 b07a 500
Reposted fromidiod idiod viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
chmielarska
2235 f3ec
chmielarska
Reposted frompunisher punisher viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
chmielarska
chmielarska

Wiem tylko, że jednego dnia czuję się dobrze, życie jest słodkie i niczego mi nie potrzeba, a następnego rwę się do ucieczki, nie mogę znaleźć dla siebie miejsca i znowu się pogrążam.

— Paula Hawkins
chmielarska
1406 7867 500
chmielarska
Reposted fromoll oll viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
chmielarska
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami -Przygoda z owcą

June 06 2017

chmielarska
chmielarska
Zamknięty jestem w swoim ciele do końca życia  i nikt mi nie otworzy tej klatki.
— Marek Hłasko
Reposted fromazathiana azathiana viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
chmielarska
"Czasami mi smutno i też nie mam gdzie z tym pójść".
— Marek Hłasko "Listy"
chmielarska
"Są takie oczy, nie pozna pan po nich, że płakały. Wystarczy je otrzeć. A są takie, że płacz długo w nich stoi, nawet gdy dawno płakały. I ona takie miała."
— Wiesław Myśliwski "Traktat o łuskaniu fasoli"
Reposted fromborn2die born2die viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
chmielarska
3320 9300 500
Reposted fromdudku dudku viaretaliate retaliate
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl