Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 01 2017

chmielarska
1556 c808
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
chmielarska
chcę się Tobą opiekować, ale i być zaopiekowaną, tak jak chcę się budzić z Tobą, ale i razem z Tobą nie móc zasnąć.
— Wojciech Kuczok, Obscenariusz. Wypisy z ksiąg nieczystych

February 20 2017

chmielarska
lucky ones | via tumblr
Reposted fromweightless weightless viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
chmielarska
Generalna zasada jest jedna: na mężczyznę czekać nie wolno.
— Joanna Chmielewska
Reposted fromKACHA KACHA viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
chmielarska
Lubię samotność, ale czasami mnie ona męczy
wtedy szukam ludzi, żeby znowu się do nich zniechęcić.
— barbara rosiek
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
chmielarska
Nieobecność nie oznacza przecież zapomnienia.
— Lauren Brooke "Rozstania i powroty"
chmielarska

February 16 2017

7879 2f91 500
Reposted fromsunlight sunlight viaszalony-virus szalony-virus
chmielarska
1490 36fa 500
Reposted fromEllaElla EllaElla viaszalony-virus szalony-virus

February 15 2017

chmielarska
7408 e6f5
Reposted fromlsm lsm viaTryToRememberrr TryToRememberrr
chmielarska
5534 5a60
chmielarska
Jeśli ktoś nie reaguje na twoje uczucie, odpuszczaj. Nie proś, nie pytaj, nie walcz. Tak często nie widzimy, że nie powinniśmy iść dalej.
— Jakby chciał, to by napisał.
chmielarska
Czasem mam ochotę z Tobą porozmawiać, dowiedzieć się co u Ciebie i ponarzekać na życie.
Czasem mi jeszcze Ciebie brakuje.
chmielarska
7102 7e3b
chmielarska
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave
chmielarska
Nie ma pośpiechu. Jeśli coś jest nam przeznaczone, wydarzy się – we właściwym czasie, z odpowiednią osobą i z dobrych powodów.
— zdecydowaniezdecydowaniezdecydowanie.
chmielarska
chmielarska
4504 41ad
Reposted frommaniamania maniamania viaszalony-virus szalony-virus
chmielarska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl